Khata Book Udhar Bahi Khata, Credit Ledger Account 6.40.1,